آفتاب‌‌نیوز :

براساس اطلاعات ارائه شده در لایحه، هزینه ثبت نام کارت ملی هوشمند برای اولین بار ۶۰ هزار تومان خواهد بود.

همچنین در صورت گم شدن این کارت‌ها درخواست صدور مجدد برای اولین بار ۷۲ هزار تومان، برای بار دوم ۱۲۰ هزار تومان و برای بار سوم و پس از آن ۱۸۰ هزار تومان خواهد بود.

هزینه تعویض کارت ملی هوشمند ناشی از تغییرات مشخصات سجلی یا خرابی نیز ۵۰ هزار تومان و هزینه فعال سازی امضای الکترونیک ۴۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است.

در رابطه با صدور شناسنامه در صورتی که ثبت آن در مهلت قانونی و همزمان با ثبت ولادت باشد، ۴۰ هزار تومان و ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (تا سه ماه) به همراه صدور شناسنامه ۴۵ هزار تومان خواهد بود.

همچنین در این حوزه هزینه صدور شناسنامه مجدد ۵۰ هزار تومان، صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد ۳۲ و ۳۳ قانون ثبت احوال ۱۵۰ هزار تومان و صدور شناسنامه مجدد ناشی از گم شدن در نوبت اول ۱۰۰ هزار تومان، در نوبت دوم ۱۵۰ هزار تومان و در نوبت سوم و پس از آن ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود.

براساس اطلاعات ارائه شده در لایحه بودجه تغییر نام و نام خانوادگی با تجویز سازمان ۳۵۰ هزار تومان، تغییر نام با حکم محاکم قضایی ۴۰۰ هزار تومان و تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه ۴۰۰ هزار تومان هزینه خواهد شد. همچنین تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده ۴۱ نیز ۲۵ هزار تومان هزینه خواهد داشت.

همچنین بر اساس اطلاعات درج شده در بودجه صدور گواهی تجرد ۸۵ هزار تومان، صدور گواهی ازدواج و طلاق، ۸۵ هزار تومان، ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه ۶۰ هزار تومان، انتقال ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی ۱۲ هزار تومان و انتقال طلاق ۲۴ هزار تومان خواهد بود.

در بودجه سال آینده دو ردیف اعتباری نیز برای سازمان ثبت احوال در نظر گرفته شده است. این سازمان برای تامین و صدور شناسنامه حدودا ۵۹۱ میلیارد تومان و برای ثبت نام، تولید، صدور و بهره برداری از کارت هوشمند ملی نیز ۷۱۰ میلیارد تومان بودجه خواهد گرفت.

این خبر باز نشر از منبع بوده و تودی بلاگ هیچ مسئولیتی در قبال صحت آن نداد.